2001 Aug San Diego JK Pete Diane Alvaro - John And Kathy Barry